Politiattest

Krav om politiattest i Tromsø Ishockeyklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

I Tromsø Ishockeyklubb blir ordningen håndtert på følgende måte: 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Tromsø Ishockeyklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. 

Dette gjøres i samråd med ansvarlig for politiattestordningen Ole. B. Jensberg olebeha@online.no

Jeanette Welfler er vara. 
De har har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. 

Praktisk gjennomføring: 

1: Søker ber om bekreftelse fra Tromsø Ishockeyklubb v/Ole. B Jensberg. Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget søker skal ha.

2: Ole.B Jensberg sender signert bekreftelse tilbake til søker (digitalt)

3: Søker leverer elektronisk søknad på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Bekreftelsen fra Tromsø Ishockeyklubb skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender attesten til søker når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Tromsø Ishockeyklubb. 

5: Søker skal framvise sin politiattest til Ole Jensberg.
Tromsø Ishockeyklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her.