Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten*

Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010

“Enten har det skjedd, skjer nå, eller så vil det skje i ditt idrettslag”. ( fra kurs Troms og Finnmark- Norges Idrettsforbund). TIHK har tatt i bruk retningslinjer og undervisning fra NIF og NIHF.
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Det er opplevelsen hos den som vært utsatt for handlingen, og ikke intensjonen/hensikten til den som utfører handlingen, som avgjør om det er seksuell trakassering.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og følges. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven, og skal meldes til politiet. 

Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten? Snakk om det med noen du stoler på. Når du forteller om trakassering/overgrepet, kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier i fra slik at denne personen ikke får anledning å gjøre det samme mot andre. Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket. 

• Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsett for overgrep. 

Politiet: tlf 02800 (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep). 

Overgrepsmottak

Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd feks Helsesykepleier, Fastlege, Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111) og Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf. 800 57 000)

Lenke til veileder

Lenke til Norges Idrettsforbunds temasider

Redd Barna – Trygg på trening https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/trygg-pa-trening/

Kontakt i Tromsø Ishockey: 

I Tromsø Ishockey klubb er Ole Jensberg olebeha@online.no kontaktperson. Han har ansvar for å ivareta de involverte, kontakte styreleder, politi og de instanser som er nødvendige. Han har taushetsplikt overfør andre i idrettslaget, men er pliktig å melde fra til politiet. 

• Hvis du ikke vil ta kontakt med idrettslaget kan du kontakte ansvarlig rådgiver i NIF:

Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

*Info hentet fra Norges Idrettsforbund

Tromsø 01.10.2020 revidert februar -22 etter webinar med NIF.