Reglement for økonomi og dugnad i barne– og ungdomslagene (breddeidretten) i Tromsø Ishockey

Det er blitt sedvane at lagene administrerer konto selvstendig og forskjellig. Styret ser nå behov for å lage felles rutiner, både for å sikre at det er penger på konto, at det er budsjett som er enkelt å håndtere, samt få en felles lagfølelse. «En for alle -alle for en», er et beskrivende prinsipp i TIHK.

Dette reglement er laget med bakgrunn i Økonomi *( fra Oslo Idrettskrets, NIF) og fra Veileder for dugnad utarbeidet av Norges Idrettsforbund, NIF.**

All dugnad og sponsorinntekter er til laget – ikke til det enkelte medlem/ spiller. Felles økonomi gjør at alle inntekter går til laget. Når økonomi er lagt inn i lagets kasse, finnes ingen eierskap for enkeltmedlemmer i den kassen, ingen kan ta tilbake igjen penger innbetalt i lagskassen, og ingen enkeltmedlemmer-/spiller har disposisjonsrett over deler av pengene i lagets kasse.

Barne -og ungdomslagene har ansvar for egen økonomi, med eget kort og egen innehaver av det. Alle innkjøp skal dokumenteres og kvitteringer sendes som PDF-fil på e post til adm@tromsohockey.com, tromsoeishockeyklubb@ebilag.com, samt til lagets økonomiansvarlige.

Lagene må selv budsjettere med forventede inntekter og utgifter for sesongen. Budsjett for alle serielag skal oversendes styret i TIHK innen 31 August. Regnskapet for sesongen skal være klart 30 April, og kunne presenteres for lagets medlemmer på siste lagsmøte før sesongslutt. Avvik (underskudd) i forhold til budsjett skal dokumenteres og evt foklares. Hvert lag må budsjettere med økonomi for å finansiere reiser i Norsk serie, i Sverige og til cup/ turneringer. Foresatte /spillere må forvente å betale en egenandel, ettersom inntekter ofte ikke tilsvarer kostnad for reiser. Desto mer dugnad og dermed penger laget har på  konto, desto lavere egenandel.

INNTEKTER 
Sponsormidler
Reiseutjevning – kompensasjonsordning fra NIHF for reiser
Puck kasting
Lagdugnad/ adm av laget eks: salg av WC papir, blomster, kalender, sokker osv
Klubbdugnad ved Herre og damelagets hjemmekamper – inntekten går til laget som drifter apparatet rundt kamp.
 

Inntekter fra sponsor, dugnad skal gå til lagets aktiviteter i forbindelse med reiser til og fra kamp. Disse midlene skal ikke benyttes til treningsavgift eller medlemsavgift. Her har klubben et inkluderingsfond som kan bistå ved betalingsutfordringer.

UTGIFTER
Reiser med kost, losji
Innkjøp
Påmelding

Hvert lag skal velge ansvarlig tillitsvalgt for følgende funksjoner (disse er pliktig å være medlem i TIHK) :

 • Lagleder med ansvar for  informasjon, sosiale media,  påmelding av lag, Min Idrett
 • Økonomi har ansvar for budsjett, reiser, planering av opphold
 • Materialforvalter: drift, drakter, første hjelp, is prepp, slipe skøyter
 • Sekretariat har ansvaret for oppgaver knyttet til sekretariat
 • Dugnadsansvarlig for hjemmekamper, organisere lagdugnad og adm klubbdugnad

Laget må dekke utgifter for

 • Reiser for spillere
 • Reiser for støtteapparatet: trenere og lagleder/ materialforvalter – i alt 3 personer. Da forutsettes det at alle er aktive ansvarlige. Alle voksne skal ha vandelsattest fra politiet.
 • Overnatting, kost og losji. Trener bor på eget rom.
 • Transport
 • Påmeldingsavgift
 • Honorar til trener for «borte helg». 2000kr (Ved 2 trenere, 1000 kr hver)

Lag som velger å servere tilreisende lag mat ved ankomst, må budsjettere med det, og selv organisere innkjøp.

Obs! Herre og damelaget har ikke samme muligheter til dugnad og inntekter så de har et eget oppsett for sin økonomi og egenandeler.  Se eget skriv.

Klubbdugnad ved Herre -og damelagets hjemmekamper:

Disse dugnadene genererer gode inntekter til barn/ungdomslag. Dugnadene fordeles av Drift på forespørsel fra lagleder/dugnadsansvarlige på det enkelte lag. Dugnadene vises i klubbens interne kampkalender (Google Disk) som lagledere har tilgang til. Denne publiseres når serieoppsettet er vedtatt på høsten.

SEKRETARIAT

 • 1 Speaker/DJ
 • 1 Hockey Live
 • Tavle
 • 1 Skyggeprotokoll/skudd (+/-)
 • 2 utvisningsboks/is og mål i pausen

KAFE/BILLETT/COVID

 • Ansvarlig for arrangement
 • 2 kafe
 • 2 Billettsalg
 • 1 support kafe
 • 1 brannvakt/ Covid 19 ansvarlig
 • 2 kakebakere
 • Evt parkeringsvakt

Lag dugnad:

Organiseres av dugnadsansvarlig i samråd med lagleder og foreldre i laget. Legges ut som arrangement på SPOND, hvor hvert medlem kan velge om de vil delta på salg, stå som vakt, delta på 17. mai mm

Dersom et medlem velger å ikke delta, kan laget ikke forlange ekstra innbetaling eller noen form for konsekvenser. 

Dugnad er frivillig og skal stå i  rimelig forhold til medlemmenes faktiske evne til å bidra.

Dersom en foresatt i perioder ikke har mulighet å delta på dugnad, ta kontakt med drift@tromsohockey.com, det finnes som regel en løsning.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/

Lagets egne hjemmekamper:

Alle U-lag må stille opp med eget apparat rundt laget for å avvikle hjemmekamper; sekretariat, transport, mottak i hall, innkjøp, servering, café og rydde. Dette er ikke definert som dugnad, men oppgaver som må gjennomføres – og som ingen kan betale seg fri for. Man kan bytte internt, med beskjed  til dugnadsansvarlig i laget. Cafeinntektene går til å lønne dommerkostnader.

Alle medlemmer i laget skal ha mulighet å bli tatt ut på kamp, og få ta del av innsamlede midler. Dersom en spiller ikke blir tatt ut til kamp av forskjellige grunner må dette tas med sportsutvalget. Dette har ikke noe med inntekt og dugnad å gjøre.

*https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/idrettslag1/okonomi/

**https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/retningslinjer/nif_dugnad—en-veileder.pdf

Vedtatt på styremøte november 2020, evalueres mai 2021- grunnet Covid pandemi ble dette ikke evaluert. Følges opp til årsmøte 2022.

Reglement i pdf-format