AktueltFremhevetStyret

POLITIATTESTORDNINGEN

Alle med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige i Tromsø Ishockeyklubb må levere politiattest. 

Krav om politiattest i Tromsø Ishockeyklubb

Politiattestordningen

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

I Tromsø Ishockeyklubb blir ordningen håndtert på følgende måte: 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Tromsø Ishockeyklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. 

Dette gjøres i samråd med: Helena Roos
E-post: helena.roos70@gmail.com

vara : Jeanette Welfler e-post: jeanettetihk@gmail.com

Begge har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. 

Praktisk gjennomføring: 

1: Søker ber om bekreftelse fra Tromsø Ishockeyklubb v/Helena Roos. Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget søker skal ha.

2: Helena Roos sender signert bekreftelse tilbake til søker.

3: Søker leverer elektronisk søknad på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Bekreftelsen fra Tromsø Ishockeyklubb skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender attesten til søker når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Tromsø Ishockeyklubb. 

5: Søker skal framvise sin politiattest til Helena Roos.
Tromsø Ishockeyklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. 

Ordningen gjelder alle over 15 år. De som er under 18 år må søke politiet per brev, og ha foresattes underskrift 

Politiattest for de under 18

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming.